วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก) จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านหน้าต่างห้องนายกเทศมนตรีและอาคารสำนักงาน ครุภัณฑ์ 090-55-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างโครงการงานสัการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอสที ภาคเรียนที่ 2/2562 ประจำเดือน เมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอสที ภาคเรียนที่2/2562 ประจำเดือน เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยใชัวัสดุหินคลุก สายนาหนองทุ่ม - ป่ายางนายมีชัย หมู่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้วัสดุหินคลุกสายที่นานายทองบ่อ โฆษณา - ที่นานายสี พรมสูงเนิน ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างจ้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้วัสดุหินคลุกสายที่นานางอุไร เมืองดู่ - ที่นานายสังวร ระหา ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างจ้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้้วัสดุหินคลุก สายที่นานายวิเชียร สง่าศิล - ที่นานางต้อย สาระบุญ หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง