วันที่
ชื่อเรื่อง
2  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เครื่องฉีดน้ำละอองฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
จ้างติดตั้งอ่างล้างมือภายในเทศบาลตำบลยางหล่อและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 9 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เจลล์แอลกอฮอล์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างฝายลำห้วยกวางโตน หมู่ 7 บ้านดอนเกล็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างฝายลำห้วยกวางโตน หมู่ 9 บ้านหนองเป็ด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง