วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านหนองเป็ด - ฝายหิน หมู่ที่ 9 ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ก.ย. 2566
ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างจ้างซ่อมรถดับเพลิงอเนกประสงค์ ทะเบียน 80-5215 หนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ Isuzu ทะเบียน ๘๑-๑๒๒๕ หนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา (รายหัว)ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอำนวยพร จำนวน ๒๐ รายการ (รายละเอียดและคุณลักษณะตามที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอำนวยพร กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางหล่อ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้าเดียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง