วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมทางข้ามลำห้วยกวางโตน บ้านป่าคา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิงอเนกประสงค์ ทะเบียน 80-5215 หนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำหรับเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
จ้างเหมาพาหนะโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาและบุคลากรเทศบาลตำบลยางหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่บ้านนาหว้า-ฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๔ (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร บ้านยางหล่อหมู่ที่ ๔ (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านบูรพา - วัดป่าวังลาน บ้านบูรพา หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้วัสดุหินคลุกสายที่นายบุญมี อุทัยมาตย์ บ้านบูรพา หมู่ที่ ๑๒ (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนสายที่ดินนายสมคิด จันชฎา บ้านดอนเกล็ด หมู่ที่ ๗ (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมคันดินลำห้วยกวางโตน บ้านป่าคา หมู่ที่ 2, บ้านบูรพา หมู่ที่ 12 (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง