วันที่
ชื่อเรื่อง
10  เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้พนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
จ้างถ่ายเอกสารในการอบรมพร้อมเข้าเล่ม ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศบาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
จ้างตกแต่งสถานท่่ี่ พร้อมเวทีและเครื่องเสียง เพื่อใช้ในการจัดงาน โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมโรงกรองน้ำดื่มบ้านดอนเกล็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมโรงกรองน้ำดื่มเทศบาลตำบลยางหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์ 420-64-0036,420-62-0031,420-64-0035 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักสงฆ์ธรรมขันต์ - ถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางหล่อ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง