เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561

คณะผู้บริหาร

 
 
  นายสำราญ  เมืองศูนย์  
  นายกเทศมนตรี  


นายทวี  สารรัตน์ นายจำเนียร  อุดน้อย
รองนายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ
 นางจิราพร  กาพย์มณี นายปรัชญา  แสนบัว
 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนากยเทศมนตรี