เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561

สภาเทศบาลตำบล

       
    นายถาวร  สุระพันธ์    
    ประธานสภาเทศบาลฯ    
         
    นายสำเร็จ  เพชรมณี    
    รองประธานสภาเทศบาลฯ    
     
   
    นายบุญเย็น  ไชยเบ้า    
    เลขานุการสภาเทศบาล    
         

นายวัชระพงษ์  เประกันยา นายวิรัตน์  สินนอก นางสาวหนึ่งฤทัย  คำสว่าง นายสุวัฒน์  พรมหาชัย นายบุญจันทร์  ศรีสุระ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
นางขันแก้ว  ทองคำภา นายบุญเย็น  ไชยเบ้า นายวีระพล  คงสิม นายลังสิทธิ์  สมเหนือ นายบุญล้ำ  กองสิงห์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ