เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561

กองคลัง

 
 นางชินีนุช ไชยพิมพ์
 ผู้อำนวยการกองคลัง
     
   นางสาวสุภาวดี วันศุกร์
 
   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  

     

     
   
นางสาวสุภาวดี วันศุกร์
 นางสาวชุติกาญจน์ เดชะ
 นางจิราพร นาใจตึก
นางสาวสุภาวดี วันศุกร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 เจ้าพนักงานพัสดุ  นักวิชาการจัดเก็บรายได้  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 ชำนาญงาน  ชำนาญการ  รักษาการ

     
นายอรรคพันธ์ สิทธิยศ
นางสาวกองศรี ไชยศรี
นางสาวน้องนุช ฝั่นระหัน
 นางสาวอมรรัตน์ มงคลวัตร
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

   

นางสาววนิดา ปากดี
 นางสาวสุพัตรา พลสุภี
นางสาวยุวธิดา พลค้อ
 

พนักงานทั่วไป
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 

     

  นายธนากร  ถียัง 
 
  ผช.เจ้าหน้าที่แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 

     

  นางสาวนฤมล กลางหาบุตร
 

  พนักงานทั่วไป