เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th

 
 
 


โครงการปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำชุมชน ประจำปี 2565


วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 11.30 น.
เทศบาลตำบลยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ร่วมกับ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง จัดโครงการปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำชุมชน ประจำปี 2565 โดย นายเหมราช หาญเชิงชัย นายกเทศมนตรีตำบลยางหล่อ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อเพิ่มปริมาณจำนวนสัตว์น้ำ และเป็นการสร้างสมดุล ทำให้เกิดความหลากหลายทางด้านชีวภาพ รวมไปถึงการคืนความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้ำธรรมชาติ และยังเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์ปลาก่อให้เกิดความหวงแหนและตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องร่วมมือกันทำนุบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี คณะผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางหล่อ และผู้นำชุมชน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

2024-06-28
2024-05-24
2023-11-23
2023-07-27
2023-07-27
2023-06-30
2022-07-26
2022-04-26
2022-04-11
2022-04-04