เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th

 
 
 


โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวิชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล 28 กรกฎาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 70 พรรษา


วันที่ 26กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00น.
        เทศบาลตำบลยางหล่อ โดยนายเหมราช  หาญเชิงชัย นายกเทศมนตรีตำบลยางหล่อ นายชัชชัย บุญประคม ประธานสภานายวัชรพงษ์ เประกันยา รองประธานสภา/สมาชิกสภา /นางสาวศิริธร มอญขาม หัวหน้าสำนักปลัด/พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง/กำนัน,ผู้นำชุมชน และจิตอาสาในชุมชนตำบลยางหล่อ ได้จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวิชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล 28 กรกฎาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 70  พรรษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
        เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯลฯ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่ป่าสาธารณประโยชน์  ป่าชุมชน ในพื้นที่ตำบลยางหล่อ

2024-06-28
2024-05-24
2023-11-23
2023-07-27
2023-07-27
2023-06-30
2022-07-26
2022-04-26
2022-04-11
2022-04-04