เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th

 
 
 


โครงการปลูกป่าเพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566


วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลยางหล่อ จัดโครงการปลูกป่าเพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยนายเหมราช หาญเชิงชัย นายกเทศมนตรีตำบลยางหล่อ, นายชัชชัย บุญประคม ประธานสภา, นายวัชรพงษ์ เประกันยา รองประธานสภา/สมาชิกสภา, นางสาวพรพิมล สิทธิพูนอนุภาพ ปลัดเทศบาลตำบลยางหล่อ, นางสาวศิริธร มอญขาม หัวหน้าสำนักปลัด/ พนักงานเทศบาล/ พนักงานจ้าง, ผู้นำชุมชน, ประชาชน, และจิตอาสาในชุมชนตำบลยางหล่อเข้าร่วมโครงการ ณ หนองโสกหิน บ้านหล่อพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความชุ่มชื่น เพิ่มออกซิเจนในอากาศ และลดสภาวะโลกร้อน ส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากป่าไม้คือ เป็นแหล่งอาหารชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ป่าชุมชน และทำให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้เทศบาลตำบลยางหล่อ ยังได้บูรณาการร่วมกับ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นภ.10 ร่วมส่งเสริม ปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ รู้รักษ์ พิทักษ์ป่าไม้ หวงแหนทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

2024-06-28
2024-05-24
2023-11-23
2023-07-27
2023-07-27
2023-06-30
2022-07-26
2022-04-26
2022-04-11
2022-04-04