เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th
 
 
ประวัติความเป็นมา

ประวัติองค์เทศบาลตำบลยางหล่อ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในปัจจุบัน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2539 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 113 ตอนพิเศษ 6ง ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 อันเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ได้กำหนดไว้ว่าจะให้มีการกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ให้อำนาจในการกำหนดนโยบายการพัฒนา การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการวางผังเมือง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการปกครองตนเองในระบอบประชาธิปไตย

เทศบาลตำบลยางหล่อ
ได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 6 ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ วันที่ 30 มีนาคม 2539 เป็นต้นมา

ประวัติตำบลยางหล่อ
ตำบลยางหล่อ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2388 เนื่องจากมีนายพรานติดตามรอยกวางคำมาจากกุดน้ำแห่งหนึ่ง เมื่อถึงลำห้วยน้ำ รอยกวางคำกระโดดลงน้ำห้วย ปัจจุบันเรียกว่าบ้านห้วยกวางทอง ผ่านไปถึงบ้านป่าคาชาวบ้านเรียกบ้านป่าคาจนถึงปัจจุบัน นายพรานติดตามรอยกวางคำไม่พบ จึงได้ทำการสีเทียนอยู่ริมกุดน้ำ แล้วให้หมอดู ดูหมอให้ว่ากวางคำอยู่ที่ไหน บริเวณริมฝั่งลำน้ำมอ และกุดสะเทียน (ตั้งอยู่บ้านใหม่สีทอง) นายพรานได้ตามรอยกวางมาถึงร่มไม้ยาง บังเอิญลูกปืนหมดจึงได้ทำการหล่อลูกปืนอยู่ใต้ร่มไม้ยาง จึงได้เรียกชื่อว่าบ้านยางหล่อ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เมื่อยกฐานะมาเป็นตำบลจึงได้เรียกชื่อว่า ตำบลยางหล่อ มีกำนันคนแรก คือ นายไสย์ หาญเชิงชัย มีทั้งหมด 8 หมู่บ้านต่อมาได้ยกฐานะจากตำบลยางหล่อเป็นเทศบาลตำบลยางหล่อ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2551