เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

 
 
  นายเหมราช หาญเชิงชัย  
  นายกเทศมนตรี  

089-863-7573


นายทรงยศ  กว้างขวาง นายปรัชญา  แสนบัว
รองนายกเทศมนตรีตำบลยางหล่อ รองนายกเทศมนตรีตำบลยางหล่อ
086-231-7357
083-334-6007


นายสมพร  พิมพ์แป้ นายอภิลักษณ์  แสนมงคล
 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนากยเทศมนตรี
082-124-2447 
095-1683593


 
 นางสาวพรพิมล สิทธิพูนอนุภาพ
 ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น)
โทร.095-665-8894
 
 
 
 นางพิมลรัตน์ รงค์ทอง  นางสาวศิริธร มอญขาม
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.064-639-9569

 หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.089-035-4325

 ผู้อำนวยการกองช่าง


   
     
     
<