เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th
 
 
สภาเทศบาลตำบล

นายชัชชัย  บุญประคม


ประธานสภาเทศบาล

089-575-7379

นายวัชรพงษ์  เประกันยา


  รองประธานสภาเทศบาล

    062-507-1646  
นางสาวพรพิมล   สิทธิพูนอนุภาพ


เลขานุการสภาเทศบาล


082-7271-7374
นางวิชชุดา  จันทร์หล่ม นางรัชนก  ทวีสาร นายประยงค์  สุขใจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 098-035-8172
090-860-9935
093-418-9456นายประจักษ์  ฝอยทอง นายวิเชียร  พูลผ่าน
นายอำคา  อำมาตหิน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
085-454-3648
087-223-2952
080-012-7245นายปัญญา  เมืองดู่
นางขันแก้ว  ทองคำภา นายบุญจันทร์  ศรีสระ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
092-376-2616
098-608-2530
080-012-7245นายขวัญชัย  ภูมิสัตย์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


082-594-8499