เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th
 
 
สำนักปลัด

 
 นางสาวศิริธร มอญขาม
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์ติดต่อ : 089-035-4325

นางสาวกมลวรรณ วิมลอักษร   นางสาวปนัดดา วิชาราช นายชัยวัฒน์ วงษ์ไชยา
นางสาวศิริญญา ฆารประเดิม นายอภิชัย กิติรัตน์
ว่าง
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร   นักพัฒนาชุมชน นักจัดการงานทั่วไป
 นักวิชาการศึกษา นักทรัพยากรบุคคล
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
           

นายธราธร งานดี
นางสาวขวัญพร พรหมสาส์น
นางสาวจิระภา สวัสดิ์ทา
นางสาวกฤษณา บัวระภา นายกิติศักดิ์ สารรัตน์

ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

           

 
       
นางสาวนิศารัตน์ พระภูมี นายอัตตะศิริ พรหมสาส์น
เจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน         
นายธนากร ถียัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


 
         
นางสาวธัญพร แสนบัว
         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ