เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th

 
 
กองคลัง

 
 ว่าง
 ผู้อำนวยการกองคลัง
   
 
   ว่าง
 
   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  

     

     

 
 
 
นางสาวจุฑามาศ อรรคประทุม
 นางสาวชุติกาญจน์ เดชะ
 นางสาวจิราพร ทองทศ
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 เจ้าพนักงานพัสดุ  นักวิชาการจัดเก็บรายได้  เจ้าพนักงานธุรการ

 ชำนาญงาน  ชำนาญการ


 
 
นางสาวปาริฉัตร สิทธิพูนอนุภาพ
นางสาวกองศรี ไชยศรี
นางสาวน้องนุช ฝั่นระหัน
 นางสาวอมรรัตน์ มงคลวัตร
ผช.นักวิชาการการเงินและบัญชี
 ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

 

นายอรรคพันธ์ สิทธิยศ  นางสาวสุพัตรา พลสุภี
 
นางสาวธนาภรณ์  เพชรมณี
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ


 คนงานทั่วไป

   
 
นางสาววนิดา ปากดี
 
 
คนงานทั่วไป