เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th

 
 
งานการศึกษา


นางสาวศิริญญา  ฆารประเดิม
นักวิชาการศึกษา
 
 
  นางสาวกฤษณา  บัวระภา  
  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
 
   
 
  ว่าง  
   ผู้ช่วยนักสันทนาการ  

   
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางหล่อศูนย์เทศบาล 1
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางหล่อศูนย์เทศบาล 2
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์บ้านโนนสมบูรณ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์วัดสว่างอำนวยพร


     
นางโสภิดา  มีศรีกุล
     
ครู คศ.1
     

 
 
 
นางหนูกราน  สีดาทัน      
่ครู คศ.
     

 
 
 นางบานเย็น  พรมดี      
ครู คศ.2      
   
 
นางสายรุ่ง  พลโฮม      
ครู คศ.1      
   
 
นางวารุณี  ศรีสมพร      
ครู คศ.1      
      
นางถวิล  สัตนาโค       
ผู้ดูแลเด็ก       
        
นางสาวศรีอัมพร  ปานพรม       
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก