เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th

 
 
งานการศึกษา

 นางสาวศิริธร มอญขาม
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไป)
นางสาวศิริญญา  ฆารประเดิม
นักวิชาการศึกษา
 
 นางสาวกฤษณา  บัวระภา  ว่าง
 ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  ผู้ช่วยนักสันทนาการ
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางหล่อ 1
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางหล่อ 2
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดสว่างอำนวยพร
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโนนสมบูรณ์
 ว่าง  ว่าง  ว่าง  ว่าง
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 
นางโสภิดา  มีศรีกุล
นางสาวจีรนันท์ อุ่นเวียง
นางสมปอง เทพอินทร์
นางสาวชาลิสา แสนมงคล
ครู
ครู
ครู ครู

 
 
นางหนูกราน  สีดาทัน  นางสาววารุณี ศรีสมพร  นางพิกุล ฝอยทอง นางสายรุ่ง พลโฮม
ครู
ครู
ครู
ครู

 นางบานเย็น  พรมดี นางสาวพรสุดา สอนเฒ่า
 นางดุษฎี พรมใบ นางจีรนันท์ สุขแสน
ครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ครู

  
 ว่าง  ว่าง  ว่าง   
ครู ผู้ดูแลเด็ก ครู
  
      
ว่าง
  ว่าง   
ครู
 ผู้ช่วยครูผู้ช่วย   

    
 นางถวิล สัตนาโค
      
ผู้ดูแลเด็ก       
      
นางวิติตรา ขานยา
      
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก       
นางศรีอัมพร ปานพรม
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก      
       
ว่าง ผู้ดูแลเด็ก