เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
 นางสาวพรพิมล สิทธิพูนอนุภาพ
 ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น)
โทร.095-665-8894 
 

 ว่าง  นางสาวศิริธร มอญขาม
 ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง


 หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.089-035-4325

 ผู้อำนวยการกองช่าง