เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
 นางสาวพรพิมล สิทธิพูนอนุภาพ
 ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น)
โทร.095-665-8894 
 
 
 นางพิมลรัตน์ รงค์ทอง  นางสาวศิริธร มอญขาม
 ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.064-639-9569

 หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.089-035-4325

 ผู้อำนวยการกองช่าง