เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th
 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์