เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th
 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ITA
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 [ 27 พ.ค. 2562 ]177
2 พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ.2562 [ 30 เม.ย. 2562 ]177
3 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 22 เม.ย. 2562 ]167
4 พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 16 เม.ย. 2562 ]173
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 [ 31 มี.ค. 2562 ]171
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 [ 25 ธ.ค. 2561 ]164
7 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่วยเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535 [ 15 ส.ค. 2561 ]167
8 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 [ 26 ธ.ค. 2560 ]185
9 พระราชบัญญัติการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนวจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 9 ต.ค. 2560 ]177
10 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 30 ก.ย. 2560 ]171
11 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 24 ส.ค. 2560 ]171
12 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 [ 9 ส.ค. 2560 ]184
13 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 [ 24 พ.ค. 2560 ]185
14 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 [ 9 พ.ค. 2560 ]165
15 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย [ 10 เม.ย. 2560 ]171
16 พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 [ 4 ธ.ค. 2559 ]166
17 พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 [ 24 พ.ย. 2559 ]178
18 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 [ 2 ต.ค. 2559 ]178
19 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 [ 30 ก.ย. 2559 ]172
20 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 [ 14 ก.ย. 2559 ]176
 
หน้า 1|2