เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th

 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ITA
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 [ 27 พ.ค. 2562 ]214
2 พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ.2562 [ 30 เม.ย. 2562 ]217
3 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 22 เม.ย. 2562 ]203
4 พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 16 เม.ย. 2562 ]208
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 [ 31 มี.ค. 2562 ]207
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 [ 25 ธ.ค. 2561 ]201
7 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่วยเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535 [ 15 ส.ค. 2561 ]201
8 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 [ 26 ธ.ค. 2560 ]236
9 พระราชบัญญัติการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนวจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 9 ต.ค. 2560 ]217
10 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 30 ก.ย. 2560 ]210
11 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 24 ส.ค. 2560 ]206
12 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 [ 9 ส.ค. 2560 ]219
13 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 [ 24 พ.ค. 2560 ]236
14 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 [ 9 พ.ค. 2560 ]203
15 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย [ 10 เม.ย. 2560 ]207
16 พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 [ 4 ธ.ค. 2559 ]203
17 พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 [ 24 พ.ย. 2559 ]215
18 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 [ 2 ต.ค. 2559 ]214
19 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 [ 30 ก.ย. 2559 ]210
20 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 [ 14 ก.ย. 2559 ]215
 
หน้า 1|2