เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านนาหว้า - ฝายน้ำล้น หมู่ที่ 14 ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

    รายละเอียดข่าว

ตามประกาศ เทศบาลตำบลยางหล่อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านนาหว้า - ฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๔ ตำบลยางหล่อ
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสาร
ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ E๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖
นั้น
งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต จำนวน ๑ สาย ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอ
ราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูชาติพัฒนา ซึ่งเป็นผู้ชนะการเสนอราคาตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น
๔,๔๖๘,๘๘๘.๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๒๔๖,๒๑๒.๐๐ บาท
คิดเป็นอัตราร้อยละ ๕.๒๒
ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖    เอกสารประกอบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านนาหว้า - ฝายน้ำล้น หมู่ที่ 14 ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง