เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศการเปิดเผยราคากลางดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านหนองเป็ด - ฝายหิน หมู่ที่ 9 ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเปิดเผยราคากลางการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete  สายบ้านหนองเป็ด - ฝายหิน หมู่ที่ 9  ตำบลยางหล่อ  อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู   งบประมาณจำนวน 3,205,100.00บาท (สามล้านสองแสนห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  ราคากลางงานก่อสร้าง เป็นเงิน  3,137,856.31บาท (สามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบหกบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)    เอกสารประกอบ

ประกาศการเปิดเผยราคากลางดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านหนองเป็ด - ฝายหิน หมู่ที่ 9 ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง