เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 217 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือประชาชน [ 5 เม.ย. 2565 ]82
2 การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ [ 21 พ.ย. 2561 ]260
3 การขออนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง [ 21 พ.ย. 2561 ]233
4 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 21 พ.ย. 2561 ]236
5 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 21 พ.ย. 2561 ]215
6 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 21 พ.ย. 2561 ]205
7 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 21 พ.ย. 2561 ]194
8 การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันอากาศยาน [ 21 พ.ย. 2561 ]197
9 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ข [ 21 พ.ย. 2561 ]200
10 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 [ 21 พ.ย. 2561 ]208
11 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 21 พ.ย. 2561 ]213
12 การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก้ไขรายการสัญชาต [ 21 พ.ย. 2561 ]199
13 การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน [ 21 พ.ย. 2561 ]204
14 การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนกรณีเปลี่ยนที่อยู่ [ 21 พ.ย. 2561 ]222
15 การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร [ 21 พ.ย. 2561 ]193
16 การขอมีบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน [ 21 พ.ย. 2561 ]219
17 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน [ 21 พ.ย. 2561 ]189
18 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน กรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดหรือตกสำรวจ [ 21 พ.ย. 2561 ]206
19 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก กรณีที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ [ 21 พ.ย. 2561 ]204
20 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ [ 21 พ.ย. 2561 ]207
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11