เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 89 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านหนองเป็ด - ฝายหิน หมู่ที่ 9 ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู [ 28 ก.ย. 2566 ]31
2 ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สาย บ้านหนองเป็ด - ฝายหิน หมู่ที่ ๙ ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ก.ย. 2566 ]31
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านนาหว้า - ฝายน้ำล้น หมู่ที่ 14 ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู [ 5 ก.ย. 2566 ]22
4 ประกาศการเปิดเผยราคากลางดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านหนองเป็ด - ฝายหิน หมู่ที่ 9 ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู [ 5 ก.ย. 2566 ]35
5 ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concreat สายบ้านนาหว้า - ฝายน้ำล้น หมู่ที่ 14 [ 21 ส.ค. 2566 ]21
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concreat สายบ้านศรีอุดม - สันป่าพลวง หมู่ที่ 10 [ 9 ส.ค. 2566 ]42
7 ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concreat สายบ้านศรีอุดม - สันป่าพลวง หมู่ที่ 10 [ 27 ก.ค. 2566 ]38
8 ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concreat สายบ้านนาหว้า - ฝายน้ำล้น หมู่ที่ 14 [ 21 ก.ค. 2566 ]24
9 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านนาหว้า - ฝายน้ำล้น หมู่ที่ 14 ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู [ 6 ก.ค. 2566 ]24
10 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดจ้างของเทศบาลตำบลยางหล่อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding [ 4 ก.ค. 2566 ]26
11 ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านนาหว้า - ฝายน้ำล้น หมู่ที่ 14 ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู [ 4 ก.ค. 2566 ]21
12 ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านศรีอุดม หมู่ที่ 11 - สันป่าพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู [ 26 มิ.ย. 2566 ]29
13 ประกาศรับฟังคำวิจารณ์โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านศรีอุดม หมู่ที่ 11 - สันป่าพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู งบประมาณจำนวน 7,076,000.-บาท (เจ็ดล้านเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) [ 19 มิ.ย. 2566 ]27
14 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการจัดจ้างของเทศบาลตำบลยางหล่อ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 มิ.ย. 2566 ]26
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าแหล่งท่องเที่ยวแจ้งใหญ่ สายบ้านไชยเจริญ-แจ้งใหญ่ หมู่ที่ 13 ต.ยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 พ.ย. 2565 ]69
16 ประกาศขยายเวลาการพิจารณาผลงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าแหล่งท่องเที่ยวแจ้งใหญ่ สายบ้านไชยเจริญ-แจ้งใหญ่ หมู่ที่ 13 [ 3 ต.ค. 2565 ]45
17 การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]62
18 ประกวดราคาจ้ างก่ อสร้ างก่ อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ กเข้ าแหล่ งท่ องเที่ ยวแจ้ งใหญ่ สายบ้ านไชยเจริ ญ -แจ้ งใหญ่ หมู่ ที่ ๑๓ ตำ บลยางหล่ อ อ.ศรี บุ ญเรื อง จ.หนองบั วลำ ภู ด้ วยวิ ธี ประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ กส์ (e-bidding) [ 16 ก.ย. 2565 ]61
19 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าแหล่งท่องเที่ยวแจ้งใหญ่ สายบ้านไชยเจริญ-แจ้งใหญ่ หมู่ที่ 13 [ 16 ก.ย. 2565 ]53
20 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สายบ้านไชยเจริญ - แจ้งใหญ่ [ 5 ก.ย. 2565 ]57
 
หน้า 1|2|3|4|5