เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th

 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2567

ita logo
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
หัวข้อ ข้อมูล *หมายเหตุ (คำอธิบาย)
ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
o1 โครงสร้าง
https://www.yanglor.go.th/data.php?content_id=7
โครงสร้างส่วนราชการ อยู่ในเมนูข้อมูลพื้นฐาน หน้าแรก (Home page) ของเว็บไซต์ เมนูย่อย โครงสร้างส่วนราชการ
o2 ข้อมูลผู้บริหาร
https://www.yanglor.go.th/data.php?content_id=11
ข้อมูลผู้บริหาร อยู่ในเมนูบุคลากร หน้าแรก (Home page) ของเว็บไซต์ เมนูย่อย คณะผู้บริหาร
o3 อำนาจหน้าที่
https://www.yanglor.go.th/data.php?content_id=6
อำนาจหน้าที่ อยู่ในเมนูข้อมูลพื้นฐาน หน้าแรก (Home page) ของเว็บไซต์ เมนูย่อย อำนาจหน้าที่
o4 ข้อมูลติดต่อการติดต่อ
https://www.yanglor.go.th/data.php?content_id=10
ข้อมูลติดต่อ อยู่ในเมนูบริการประชาชน หน้าแรก (Home page) ของเว็บไซต์ เมนูย่อยติดต่อ/แผนที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์
https://www.yanglor.go.th/news.php?id_type=1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อยู่ในเมนูการดำเนินงาน หน้าแรก (Home page) ของเว็บไซต์ เมนูย่อย ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ
การปฎิสัมพันธ์
o6 Q&A
https://www.yanglor.go.th/phpBB3/
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล อยู่ในเมนูบริการประชาชน หน้าแรก (Home page) ของเว็บไซต์ เมนูย่อย กระดานกระทู้(ถาม-ตอบ)
ตัวชี้วัดย่อย 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
https://www.yanglor.go.th/news.php?id_type=4
 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน อยู่ในเมนูแผนงาน หน้าแรก (Home page) ของเว็บไซต์ เมนูย่อย แผนพัฒนาท้องถิ่น หัวข้อ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
https://www.yanglor.go.th/news.php?id_type=85
-
o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
https://www.yanglor.go.th/news.php?id_type=11
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี อยู่ในเมนู แผนงาน หน้าแรก (Home page) ของเว็บไซต์
การปฏิบัติงาน
o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
https://www.yanglor.go.th/news.php?id_type=51
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อยู่ในเมนู ข้อมูลพื้นฐาน หน้าแรก (Home page) ของเว็บไซต์ เมนูย่อย   คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน หัวข้อ  คู่มือการปฏิบัติงาน-ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลยางหล่อ
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
https://www.yanglor.go.th/news.php?id_type=69
"คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่ออยู่ในเมนู บริการประชาชน หน้าแรก (Home page) ของเว็บไซต์ เมนูย่อย   คู่มือประชาชน หัวข้อ 
- การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
- การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ฯลฯ"
o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
https://www.yanglor.go.th/news.php?id_type=54
ข้อมูลสถิติการให้บริการ อยู่ในเมนู การดำเนินงาน หน้าแรก (Home page) ของเว็บไซต์ เมนูย่อย   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ หัวข้อ สถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
o13 E-Service
https://www.yanglor.go.th/eservice1.php
E-Service อยู่ในเมนู บริการประชาชน หน้าแรก (Home page) ของเว็บไซต์ เมนูย่อย บริการออนไลน์ > ร้องเรียนร้องทุกข์ (เรื่องทั่วไป)
ตัวชี้วัดย่อย 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o14 รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
https://www.yanglor.go.th/news.php?id_type=86
-
o15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
https://www.yanglor.go.th/news.php?id_type=32
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ อยู่ในเมนู ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง หน้าแรก (Home page) ของเว็บไซต์ เมนูย่อย ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง/ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
https://www.yanglor.go.th/news.php?id_type=95

1.

2.

3.

o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
https://www.yanglor.go.th/egp.php
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี อยู่ในเมนู ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง หน้าแรก (Home page) ของเว็บไซต์ เมนูย่อย สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หัวข้อ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตัวชี้วัดย่อย 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยการบุคคล
https://www.yanglor.go.th/news.php?id_type=96
-
o19 รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
https://www.yanglor.go.th/news.php?id_type=74
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี อยู่ในเมนู การดำเนินงาน หน้าแรก (Home page) ของเว็บไซต์ เมนูย่อย งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หัวข้อ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ2564
o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
https://www.yanglor.go.th/news.php?id_type=91
.....
o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม
https://www.yanglor.go.th/news.php?id_type=92
.....
ตัวชี้วัดย่อย 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
https://www.yanglor.go.th/news.php?id_type=82
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อยู่ในเมนู บริการประชาชน หน้าแรก (Home page) ของเว็บไซต์ เมนูย่อย คู่มือและมาตรฐานการให้บริการ หัวข้อ  คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์2564
o23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
https://www.yanglor.go.th/contact_form1.php
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อยู่ในเมนู บริการประชาชน หน้าแรก (Home page) ของเว็บไซต์ เมนูย่อย ร้องเรียนทุจริต
o24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
https://www.yanglor.go.th/news.php?id_type=46
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อยู่ในเมนู การดำเนินงาน หน้าแรก (Home page) ของเว็บไซต์ เมนูย่อย ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ หัวข้อ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o25 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
https://www.yanglor.go.th/news.php?id_type=75
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม อยู่ในเมนู การดำเนินงาน หน้าแรก (Home page) ของเว็บไซต์ เมนูย่อย กิจกรรมฝผลงาน หัวข้อโครงการประชุมประชาคมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่1
ตัวชี้วัดย่อย 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
นโยบาย No Gift Policy
o26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
https://www.yanglor.go.th/news.php?id_type=88
.....
o27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
https://www.yanglor.go.th/news.php?id_type=89
.....
o28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
https://www.yanglor.go.th/news.php?id_type=90
.....
o29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
https://www.yanglor.go.th/news.php?id_type=97
.....
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
o30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
https://www.yanglor.go.th/news.php?id_type=98
-
o31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
https://www.yanglor.go.th/news.php?id_type=77
-
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริต
o32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
https://www.yanglor.go.th/news.php?id_type=45
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อยู่ในเมนู แผนงาน หน้าแรก (Home page) ของเว็บไซต์ เมนูย่อย แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ หัวข้อ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2565)
o33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
https://www.yanglor.go.th/news.php?id_type=50
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อยู่ในเมนู แผนงาน หน้าแรก (Home page) ของเว็บไซต์ เมนูย่อย แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ หัวข้อ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
https://www.yanglor.go.th/news.php?id_type=78
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยู่ในเมนู ข้อมูลพื้นฐาน หน้าแรก (Home page) ของเว็บไซต์ เมนูย่อย มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต หัวข้อ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
o35 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
https://www.yanglor.go.th/news.php?id_type=79
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน อยู่ในเมนู ข้อมูลพื้นฐาน หน้าแรก (Home page) ของเว็บไซต์ เมนูย่อย มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต หัวข้อ รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565