เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th

 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ ITA 2566 (Descript)

ita logo
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
หัวข้อ ข้อมูล *หมายเหตุ (คำอธิบาย)
ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
o1 โครงสร้าง
http://www.yanglor.go.th/data.php?content_id=7
โครงสร้างส่วนราชการ อยู่ในเมนูข้อมูลพื้นฐาน หน้าแรก (Home page) ของเว็บไซต์ เมนูย่อย โครงสร้างส่วนราชการ
o2 ข้อมูลผู้บริหาร
http://www.yanglor.go.th/data.php?content_id=11
ข้อมูลผู้บริหาร อยู่ในเมนูบุคลากร หน้าแรก (Home page) ของเว็บไซต์ เมนูย่อย คณะผู้บริหาร
o3 อำนาจหน้าที่
http://www.yanglor.go.th/data.php?content_id=6
อำนาจหน้าที่ อยู่ในเมนูข้อมูลพื้นฐาน หน้าแรก (Home page) ของเว็บไซต์ เมนูย่อย อำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
http://www.yanglor.go.th/news.php?id_type=4
 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน อยู่ในเมนูแผนงาน หน้าแรก (Home page) ของเว็บไซต์ เมนูย่อย แผนพัฒนาท้องถิ่น หัวข้อ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
o5 ข้อมูลติดต่อการติดต่อ
http://www.yanglor.go.th/data.php?content_id=10
ข้อมูลติดต่อ อยู่ในเมนูบริการประชาชน หน้าแรก (Home page) ของเว็บไซต์ เมนูย่อยติดต่อ/แผนที่
o6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
http://www.yanglor.go.th/news.php?id_type=52
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง อยู่ในเมนูข้อมูลพื้นฐาน หน้าแรก (Home page) ของเว็บไซต์ เมนูย่อย กฎหมายและระเบียบท้องถิ่น เทศบาลตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
http://www.yanglor.go.th/news.php?id_type=1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อยู่ในเมนูการดำเนินงาน หน้าแรก (Home page) ของเว็บไซต์ เมนูย่อย ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ
การปฎิสัมพันธ์
o8 Q&A

http://www.yanglor.go.th/phpBB3/
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล อยู่ในเมนูบริการประชาชน หน้าแรก (Home page) ของเว็บไซต์ เมนูย่อย กระดานกระทู้(ถาม-ตอบ)
o9 Social Network
https://yanglor.go.th/

Social Network ของหน่วยงานจะแสดงที่ หน้าแรก (Home page) ของเว็บไซต์ 
ตำแหน่งที่ 1 Facebook อยู่มุมขวาบนของเว็บไซต์
ตำแหน่งที่ 2 Facebook อยู่ด้านล่างสไลด์ประชาสัมพันธ์แนะนำการมีส่วนร่วม (ด้านล่างของเว็บไซต์)"

o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
http://www.yanglor.go.th/news.php?id_type=87
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หน้าแรก (Home page) ของเว็บไซต์ เมนู การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
ตัวชี้วัดย่อย 9.2 การบริหารงาน
แผนการดำเนินงาน
o11 แผนดำเนินงานประจำปี
http://www.yanglor.go.th/news.php?id_type=6
แผนดำเนินงานประจำปี อยู่ในเมนูแผนงาน หน้าแรก (Home page) ของเว็บไซต์ เมนูย่อย แผนการดำเนินงาน หัวข้อ แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
http://www.yanglor.go.th/news.php?id_type=56
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี อยู่ในเมนู แผนงาน หน้าแรก (Home page) ของเว็บไซต์ เมนูย่อย รายงานติดตามและประเมินผลแผนฯ หัวข้อ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบเดือน ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565 )
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
http://www.yanglor.go.th/news.php?id_type=11
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี อยู่ในเมนู แผนงาน หน้าแรก (Home page) ของเว็บไซต์ เมนูย่อย รายงานติดตามและประเมินผลแผนฯ หัวข้อ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การปฏิบัติงาน
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
http://www.yanglor.go.th/news.php?id_type=51
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน อยู่ในเมนู ข้อมูลพื้นฐาน หน้าแรก (Home page) ของเว็บไซต์ เมนูย่อย   คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน หัวข้อ  คู่มือการปฏิบัติงาน-ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลยางหล่อ
การให้บริการ
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
http://www.yanglor.go.th/news.php?id_type=69
"คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ อยู่ในเมนู บริการประชาชน หน้าแรก (Home page) ของเว็บไซต์ เมนูย่อย   คู่มือประชาชน หัวข้อ 
- การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
- การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ฯลฯ"
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
http://www.yanglor.go.th/news.php?id_type=54
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ อยู่ในเมนู การดำเนินงาน หน้าแรก (Home page) ของเว็บไซต์ เมนูย่อย   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ หัวข้อ สถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
http://www.yanglor.go.th/news.php?id_type=70
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ อยู่ในเมนู การดำเนินงาน หน้าแรก (Home page) ของเว็บไซต์ เมนูย่อย รายงานผลการสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพ การให้บริการ หัวข้อ  รายงานผลการสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพ การให้บริการเทศบาลตำบลยางหล่อ อำภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
o18 E-Service
http://www.yanglor.go.th/eservice1.php
E-Service อยู่ในเมนู บริการประชาชน หน้าแรก (Home page) ของเว็บไซต์ เมนูย่อย บริการออนไลน์ > ร้องเรียนร้องทุกข์ (เรื่องทั่วไป)
ตัวชี้วัดย่อย 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
http://www.yanglor.go.th/news.php?id_type=34
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ อยู่ในเมนู ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง หน้าแรก (Home page) ของเว็บไซต์ เมนูย่อย แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หัวข้อ  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
o20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
http://www.yanglor.go.th/news.php?id_type=32
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ อยู่ในเมนู ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง หน้าแรก (Home page) ของเว็บไซต์ เมนูย่อย ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง/ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
http://www.yanglor.go.th/news.php?id_type=35

1. ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565

2. ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

3. ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565

o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
http://www.yanglor.go.th/egp.php
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี อยู่ในเมนู ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง หน้าแรก (Home page) ของเว็บไซต์ เมนูย่อย สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หัวข้อ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตัวชี้วัดย่อย 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o23 นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
http://www.yanglor.go.th/news.php?id_type=64
-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อยู่ในเมนู การดำเนินงาน หน้าแรก (Home page) ของเว็บไซต์ เมนูย่อย งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หัวข้อ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี2565
o24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี รอบ 6 เดือน
http://www.yanglor.go.th/news.php?id_type=72
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อยู่ในเมนู การดำเนินงาน หน้าแรก (Home page) ของเว็บไซต์ เมนูย่อย งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หัวข้อ รายงานผลการดำเนินกาตามนโยบาย ปี2565
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
http://www.yanglor.go.th/news.php?id_type=73
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อยู่ในเมนู การดำเนินงาน หน้าแรก (Home page) ของเว็บไซต์ เมนูย่อย งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o26 รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
http://www.yanglor.go.th/news.php?id_type=74
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี อยู่ในเมนู การดำเนินงาน หน้าแรก (Home page) ของเว็บไซต์ เมนูย่อย งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หัวข้อ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ2564
ตัวชี้วัดย่อย 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
http://www.yanglor.go.th/news.php?id_type=82
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อยู่ในเมนู บริการประชาชน หน้าแรก (Home page) ของเว็บไซต์ เมนูย่อย คู่มือและมาตรฐานการให้บริการ หัวข้อ  คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์2564
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
http://www.yanglor.go.th/contact_form1.php
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อยู่ในเมนู บริการประชาชน หน้าแรก (Home page) ของเว็บไซต์ เมนูย่อย ร้องเรียนทุจริต
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
http://www.yanglor.go.th/news.php?id_type=46
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อยู่ในเมนู การดำเนินงาน หน้าแรก (Home page) ของเว็บไซต์ เมนูย่อย ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ หัวข้อ สถิติการกล่าวหาร้องเรียนการทุจริต ปี2565
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o30 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
http://www.yanglor.go.th/news.php?id_type=75
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม อยู่ในเมนู การดำเนินงาน หน้าแรก (Home page) ของเว็บไซต์ เมนูย่อย กิจกรรมฝผลงาน หัวข้อโครงการประชุมประชาคมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่1
ตัวชี้วัดย่อย 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
http://www.yanglor.go.th/news.php?id_type=88
.....
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
http://www.yanglor.go.th/news.php?id_type=89
.....
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
http://www.yanglor.go.th/news.php?id_type=90
.....
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีhttp://www.yanglor.go.th/news.php?id_type=76 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี อยู่ในเมนู แผนงาน หน้าแรก (Home page) ของเว็บไซต์ เมนูย่อย แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หัวข้อ แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตการดำเนินโครงการ 2565 เทศบาลตำบลยางหล่อ
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
http://www.yanglor.go.th/news.php?id_type=77
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต อยู่ในเมนู แผนงาน หน้าแรก (Home page) ของเว็บไซต์ เมนูย่อย แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หัวข้อ ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริต
o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
http://www.yanglor.go.th/news.php?id_type=45
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อยู่ในเมนู แผนงาน หน้าแรก (Home page) ของเว็บไซต์ เมนูย่อย แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ หัวข้อ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2565)
o37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
http://www.yanglor.go.th/news.php?id_type=49
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อยู่ในเมนู แผนงาน หน้าแรก (Home page) ของเว็บไซต์ เมนูย่อย แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ หัวข้อ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)
o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
http://www.yanglor.go.th/news.php?id_type=50


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อยู่ในเมนู แผนงาน หน้าแรก (Home page) ของเว็บไซต์ เมนูย่อย แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ หัวข้อ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
http://www.yanglor.go.th/news.php?id_type=91
.....
o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
http://www.yanglor.go.th/news.php?id_type=92
.....
o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
http://www.yanglor.go.th/news.php?id_type=93
.....
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
http://www.yanglor.go.th/news.php?id_type=78

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยู่ในเมนู ข้อมูลพื้นฐาน หน้าแรก (Home page) ของเว็บไซต์ เมนูย่อย มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต หัวข้อ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
http://www.yanglor.go.th/news.php?id_type=79

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน อยู่ในเมนู ข้อมูลพื้นฐาน หน้าแรก (Home page) ของเว็บไซต์ เมนูย่อย มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต หัวข้อ รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565